Patients experiences

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

What patients say about streptokill

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

Jarmila Šenová
Czech republic

Streptokil helps with many problems. it has proven itself for us as a disinfection, treatment of colds, treatment of skin injuries and other problems

Streptokil pomáhá na mnoho problémů. nám se osvědčil jako desinfekce, léčba rýmy, léčba kožních zranění a dalších problémů

Automatically translated | View original
Jitka Nováková
Czech republic

Hello, I discovered Streptokill in 2020 and I'm very happy for it! He became a great helper for our whole family - sore throat, runny nose, canker sores, gums. I can only recommend it to everyone.

Dobrý den, Streptokill jsem objevila v roce 2020 a jsem za to moc ráda! Stal se velkým pomocníkem celé naší rodiny - bolest v krku, rýma, afty, dásně. Mohu všem jen doporučit.

Automatically translated | View original
Míša V.
Czech republic

I use Streptokill for every unpleasant pain in the throat (scratching, hoarseness, pain). Works great on canker sores and for the more stubborn, a perfect helper for colds.

Streptokill používám při každé nepříjemné bolesti v krku (škrábání, chrapot, bolest ). Výborně zabírá na afty a pro otrlejší dokonalý pomocník při rýmě.

Automatically translated | View original
Marcela Pokorná
Czech republic

We use Streptokill for almost everything, except for sore throats, wounds, canker sores, cold sores, in the nose for colds, and in the ear. It's great and everyone I've recommended it to already uses it too.

Streptokill používáme snad už na všechno, kromě bolesti v krku i na rány, afty, opary, do nosu na rýmu, ucha. Je skvělý a každý komu jsem ho doporučila už ho používá taky.

Automatically translated | View original
Pavlína
Czech republic

For sore throats, sore throats or stuffy noses (even for scraped knees!) the whole family always reaches for STREPTOKILL! A miracle for us all. Incredible help!! :-) Thank you very much

Při bolestech v krku, angíně nebo ucpaném nose (dokonce i na odřená kolena!) vždy celá rodina sahá po STREPTOKILLu! Zázrak pro nás všechny. Neuvěřitelná pomoc!! :-) Moc děkujeme

Automatically translated | View original
Jitka
Czech republic

I have been using Streptokill for more than a year on the recommendation of a friend. Since then, everyone in the family has been using it. I have also recommended it to my friends and colleagues at work. We mostly use it for sore throats, but also for colds, sore corners and minor wounds. I like that it is a natural product and that it is effective. Jitka

Streptokill používám více jak rok a to na doporučení od své známé. Od té chvíle ho používáme všichni v rodině.Také jsem ho doporučila svým známým a kolegům v práci. Nejvíce ho používáme na bolesti krku, ale i při rýmě,bolavých koutcích a menších rankách. Je mi sympatické, že je to přírodní produkt,a že je účinný. Jitka

Automatically translated | View original
Anna
Czech republic

Hello, the second day after taking the antibiotics, my sore throat returned, and I had noticeable white bumps on my tonsils . New antibiotics to me MUDr. she didn't prescribe, she let me do a smear and that depending on the results, she might put antibiotics on me again. My husband bought me Streptokill at the pharmacy, which I sprayed after about half an hour according to the instructions, I also took pain medication, and at the next check-up with the doctor (after about five days) I was symptom-free. MD she had me take control samples and they were fine :-) I also got a back cold, so I try to drip diluted Streptokill into my nose and it's better. Thanks for that :-)

Dobrý den, druhý den po dobrání antibiotik se mi vrátily velké bolesti v krku, na mandlích jsem měla znatelné bílé čepy. Nová antibiotika mi MUDr. nepředepsala, nechala mi udělat výtěr a že podle výsledků mi případně antibiotika zase nasadí. Manžel mi v lékárně koupil Streptokill, který jsem dle návodu stříkala cca po půl hodince, k tomu jsem brala léky na bolest a při následují kontrole u doktorky (asi po pěti dnech) jsem byla bez příznaků. MUDr. mi nechala uděla kontrolní odběry a byli v pořádku :-) Spustila se mi i zadní rýma, tak zkouším naředěný Streptokill kapat do nosu a je to lepší. Díky za to :-)

Automatically translated | View original
Dina
Czech republic
Hello, Streptokill was recommended to me by the pharmacist and since then I have been recommending it to all my friends, acquaintances and patients (I work for RHB), just to anyone who has problems with frequent infections. He has already saved me and my children many times. As soon as I feel that my throat is starting to scratch, I immediately put on Streptokill and within 2 days I am fit. We also use it on Štípanka, various skin problems and as a disinfectant, and I won't allow it to be used. We also have it ready in a diluted version in an old Streptokill bottle, and we spray it in children's noses when they have a cold, it always works. As soon as I run out, I immediately order a new bottle. It's a shame that it's not yet widely available and that doctors don't know much about it yet, but that will surely change soon, at least I've already told my doctor about Streptokill and I'll continue to recommend it everywhere
Dobrý den, mě Streptokill doporučila lékárnice a od té doby ho doporučuji všem přátelům, známým i pacientům (pracuji na RHB), prostě komukoliv, kdo má problémy s častými infekcemi. Mě i mé děti už zachránil mockrát. Jakmile cítím, že mě začíná škrábat v krku, hned nasadím Streptokill a do 2 dnů jsem fit. Používáme ho i na Štípance, různé kožní problémy i jako desinfekci a nedám na něj dopustit. Máme ho připravený i v ředěné verzi ve staré lahvičce po Streptokillu a stříkáme dětem do nosu, když mají rýmu, vždy zabere. Jakmile dochází, ihned objednávám novou lahvičku. Škoda, že ještě není úplně běžně k dostání a že o něm zatím moc neví lékaři, ale to se jistě brzy změní, alespoň mému lékaři už jsem o Streptokillu říkala a budu ho dále doporučovat všude
Automatically translated | View original
Iva
Czech republic
About 5 days after taking ATB for angina, my throat pain returned. First, classically swollen tonsils and pressure in them, then various migrating pains, followed by redness and suppuration. Unfortunately, in the beginning, I used streptokill at longer intervals, so it didn't work as well as it should. Due to my reduced immunity, other antibiotics were not suitable, so after 3 days I only started dosing streptokill every half hour. But I already had inflammation on my nasopharynx, tongue, just everywhere (not only on my tonsils). So for the next 3 days I sprayed really honestly and I was already losing hope that it might work. The tonsils are now gradually shrinking and the redness around them is also disappearing. Unfortunately, everything managed to move into my nose as well and I have a purulent cold with sinus pain, so now I also apply it into my nose. Hopefully I can do it all. I have already ordered 2+1 FREE and will definitely start applying intensively immediately at the beginning.
Asi 5 dní po dobrání ATB na angínu se mi bolest v krku vrátila. Nejdříve klasicky napuchlé mandle a tlak v nich, pak různá stěhovavá bolest a následně zarudnutí a prohnisání. Bohužel jsem zezačátku užívala streptokill v delších intervalech, takže nezabíral tak, jak by měl. Další antibiotika vzhledem k mé snížené imunitě nebyly vhodné a tak jsem po 3 dnech teprve začala streptokill dávkovat každou půlhodinu. To už jsem ale měla zánět i na nosohltanu, jazyku, prostě všude (nejen na mandlích). Takže další 3 dny jsem opravdu poctivě stříkala a už jsem propadala naději, že by to mohlo zabrat. Mandle se teď postupně stahují a zarudnutí v okolí už také mizí. Bohužel se mi stihlo vše přestěhovat i do nosu a mám hnisavou rýmu s bolestí dutin, tak teď aplikuji i do nosu. Doufejme, že to vše zvládnu. Už jsem si objednala 2+1 ZDARMA a přístě začnu intenzivně aplikovat ihned v počátku.
Automatically translated | View original
Monika
Czech republic
I came across streptokill when I was looking for a way to cure angina without antibiotics. And he surprisingly helped. Now I reach for it at the first sign of a cold and it helps every time :-)
Na streptokill jsem narazila když jsem hledala nějaký způsob jak vyléčit angínu bez antibiotik. A překvapivě pomohl. Nyní po něm sahám již při prvních známkách nachlazení a pokaždé pomáhá :-)
Automatically translated | View original