Patients experiences

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

What patients say about streptokill

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

Eva Košátková
Czech republic

I thank STKill for saving me from another penicillin, which according to MUDr. it wasn't as effective because I had tonsillitis a month straight. The streptococcus came back for the third time and I cured it thanks to the product! He helped my husband from scratching his throat from a runny nose. Come up with something just for rhyming, both children's and "adult".... Thanks, Eva Trutnov

Děkuji STKillu za záchranu před dalším penicilenem, který by dle MUDr. nebyl stejně účinný, protože jsem angínu prodělala hned měsíc po sobě. Potřetí se streptokok vrátil a vyléčila jsem ho díky užívání přípravku! Manželovi pomohl od škrábání v krku ze stékající rýmy. Ještě vymyslete něco právě na rýmu, jak dětskou, tak “dospělou”…. Díky, Eva Trutnov

Automatically translated | View original
Jaroslav Kulhavý
Czech republic

He helped me a lot.

Hodně mi pomohl.

Automatically translated | View original
Helena Nováková
Czech republic

Good day,
I would like to share with you my excellent experience with Streptokill.
For the second time, I managed severe angina without ATB only thanks to him. After a week of treatment, I went to my general practitioner for a streptococcal test to be sure, and the doctor himself was surprised that it was negative. My mother, to whom I gave one package, has the same experience.
Thank you and I will order again.
But I also have one complaint about the syringe. For all used packages, it became non-functional after some time.
Regards and Have a nice day
Helena Nováková

-- answer from STkill.cz:

Hello Helen,
thank you for your experience and we are very glad that STkill is helping you.

Regarding your complaint, we use "syringes", i.e. oral applicators and sprays from the American company Silgan, which is the world leader in the field of medical sprays. If after a while the spray or the applicator stops spraying, this happens because STkill has not been used for a long time and the applicator has become clogged with organic solids. This almost always happens when you stop using the loaded STkill for a long time and return to it after about more than half a year. It is therefore not a mechanical defect and the spray needs to be intensively pressed 10-50 times in a row until it dissolves or breaking through the dry matter and the spray then works again without problems. I believe that not only you will find this guide useful and I wish you good health.

Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den,
ráda bych se s vámi podělila o mou výbornou zkušenost se Streptokillem.
Již podruhé jsem zvládla silnou angínu bez ATB jen díky němu. Po týdnu léčby jsem pro jistotu zašla ke svému obvodnímu lékaři na streptokokový test a sám lékař byl překvapený , že je negativní. Stejnou zkušenost má i moje maminka, které jsem jedno balení dala.
Děkuji a znovu objednávám.
Mám ale také jednu výtku ke stříkátku. U všech používaných balení došlo po nějaké době k jeho nefunkčnosti.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Helena Nováková

-- odpověď STkill.cz:

Dobrý den, Heleno,
děkujeme za Vaši zkušenost a jsme moc rádi, že Vám STkill pomáhá.

Co se Vaší výtky týče, používáme "stříkátka" tzn. orální aplikátory a spreje od americké firmy Silgan, která je světovým lídrem v oblasti medicínských sprejů. Pokud po čase sprej resp. aplikátor přestane stříkat, stane se tak proto, že STkill nebyl dlouho používán a došlo k ucpání aplikátoru organickou sušinou. Dojde k tomu téměř vždy, když načatý STkill přestanete na delší čas používat a vrátíte se k němu po cca déle než půl roce. Nejedná se tedy o mechanický defekt a je třeba sprej intenzivně 10-50 krát za sebou silně zmáčknout dokud nedojde k rozpuštění resp. proražení sušiny a sprej potom opět funguje bez problémů. Věřím, že nejen Vám bude tento návod k užitku a přeji hodně zdraví.

Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Automatically translated | View original
Natálie
Czech republic

Stkill has been in our home first aid kit for almost two years now, as it has already saved our ass several times. Before its discovery, we suffered from repeated sore throats, but at the slightest pain in the throat, we start using it and within a few days there is peace.

Stkill už skoro dva roky nesmí chybět v naší domácí lékárničce, jelikož nám už několikrát zachránil zadek. Před jeho objevem jsme trpěli na opakované angíny, ale při sebemenší bolesti v krku začneme užívat a do pár dnů je klid.

Automatically translated | View original
Lada
Czech republic

I LOVE STkill

I LOVE STkill

Automatically translated | View original
Petr Macek
Czech republic

I bought streptokil /order 9570/. Again, he helped me a lot with my swollen tonsils. After three days of use, the pain went away and I could swallow normally. I can only recommend it, it's a great product. Greetings Petr Macek

Koupil jsem si streptokil /obj.9570/. Opět mi velmi pomohl na zduřené krční mandle. Po třech dnech užívání odešla bolest a mohl jsem normálně polykat. Mohu jen doporučit, je to skvělý produkt. Zdraví Petr Macek

Automatically translated | View original
Hana Kalianková
Czech republic

STkill helped us with repeated streptococci from school.... For 2 months we kept going round and round with ATB, only when we added STkill even after finishing treatment, it was over... Since then it must not be missing in the medicine cabinet

STkill nám pomohl s opakovanými streptokoky ze školy.... 2 měsíce jsme se točili s ATB stále dokola,až když jsme přidali STkill i po doléčení,bylo po ... Od té doby nesmí v lékárničce chybět

Automatically translated | View original
Tereza Kopúnková
Czech republic

This is the absolute combo in our medicine cabinet ❤️ never anything else and even my non-believing husband praises and recommends it

Tohle je naprosté kombo v naší lékarničce ❤️ už nikdy nic jiného a dokonce i můj nevěřícný manžel ho chválí a doporučuje

Automatically translated | View original
Eva
Czech republic

I learned about Streptokill from several patients - I work in a pharmacy, as an effective treatment for recurrent angina and sore throat. Fortunately, I never needed to try it "on my own" skin. Unfortunately, I recently had angina and a blood smear revealed hemophilia. Despite two ATBs, my neck was still muddy, so I also tried STkill. Well, I have to confirm that this product really works. After intensive use, the mucus in my throat disappeared. So I will continue to recommend, this time I can also add my own experience.

O Streptokillu jsem se dozvěděla od několika pacientů - pracuji v lékárně, jako o účinné léčbě opakovaných angin a bolestí v krku. Nikdy jsem ale naštěsti nepotřebovala vyzkoušet "na vlastni" kůži. Bohužel mě v nedávné době postihla angína a při výtěru byl zjištén hemofil. I přes dvoje ATB jsem měla krk stále zahleněný, proto jsem i já vyzkoušela STkill. No a musim potvrdit, že tento přípravek opravdu funguje. Po intenzivním používání mi hlen v krku zmizel. Takže i nadále budu doporučovat, tentokrát mohu přidat i vlastí zkušenost.

Automatically translated | View original
Klára Hálková
Czech republic

I don't have a comment, just a thank you - it's an excellent product and a big thank you for saving my throat this winter. I'm glad that I "still found Streptokill" :). The whole family can find STKill from Mikuláš here. All the best!!! And straight away I wish you a relaxing and peaceful rest of this year spent in good health. :)

Připomínku nemám, jen vděk - je to výborný produkt a velké díky za to, že můj hrtan zachraňujete letošní zimu. Radost, že jsem "ještě Streptokill" objevila :). U nás najde STKill od Mikuláše celá rodina. Ať se daří!!! A rovnou přeji pohodový a poklidný zbytek tohoto roku prožitý ve zdraví. :)

Automatically translated | View original


Další příspěvky týkající se Vámi zvoleného tématu jsme pro Vás našli na angina.cz.