Patients experiences

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

What patients say about streptokill

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

Filip Havlíček
Czech republic

Good day,
I send reviews and photos to the I love streptokill section.

Our whole family has been suffering from strep for about a year now and we have been ATB-free since then. We often suffer from angina, incl. children, but we all reach for STkill after the initial scratch in the throat. It really works for us, it's just that the little bottle doesn't last long

Dobrý den,
posílám recenzí a fotografií do rubriky I love streptokill.

Celá naše rodina frčíme na streptokillu už asi rok a od té doby jsme bez ATB. Trpime často na anginy vč. dětí, ale všichni už po prvotním zaškrabani v krku saháme po STkillu. U nás opravdu funguje, jen ta malá lahvička dlouho nevydrží

Automatically translated | View original
Olga
Czech republic

I always use it from the first pain in the throat and I have an excellent experience with it. It relieves pain and shortens the treatment.

Nasazuji vždy od prvních bolestí v krku a mám s ním výbornou zkušenost. Uleví od bolesti a zkrátí léčbu.

Automatically translated | View original
Roman Hampel
Czech republic

I discovered Streptokill by accident when I couldn't see a doctor and needed a quick cure. I have to say that I caught it pretty early on and in two days I was ok.
Now I use it as STkill at the first sign and it works great.

Streptokill jsem objevil náhodou, když jsem nemohl k doktorovi a potřeboval jsem se rychle vyléčit. Musím říct, že jsem to chytl docela ze začátku a za dva dny jsem byl ok.
Nyní už jako STkill používám hned při prvních náznacích a funguje skvěle.

Automatically translated | View original
Karin
Czech republic

My son had five anginas in a row, they couldn't put us on antibiotics for the fifth one, so we tried other ways, I read the recommendations on STkill and I must say that we are satisfied. The whole family used it - even the other children, as soon as it started to rattle in their throats, we immediately applied STkill and, wow, it worked. I have also tried it on myself - the last sore throat went away without antibiotics.

Syn si prošel pěti angínami za sebou, při páté už nám nemohli nasadit antibiotika, takže jsme zkoušeli jiné cesty, četla jsem doporučení na STkill a musím říct, že jsme spokojeni. Užívala celá rodina - i ostatní děti, jakmile je začalo šimrat v krku, hned jsme aplikovali STkill a světe div se, ono to fungovalo. Mám vyzkoušeno i na sobě - poslední angína se obešla bez antibiotik.

Automatically translated | View original
Skubal Daniel
Czech republic

Streptokill We bought it on a recommendation, the whole family has been using it for more than a year, and it is the first choice in case our throat starts to scratch a little, it always works immediately and we are very satisfied with it, we are also excited about the composition, that it is not no chemicals but a good dose of herbs, for me an absolutely great product ;)

Streptokill Jsme si koupili na doporučení, už ho užíváme více jak rok celá rodina, a je to první volba v případě že nás začne trochu škrábat v krku, vždycky hned zabere a jsme s ním moc spokojený, navíc jsme nadšení za složení, že se nejedná o žádnou chemii ale o pořádnou dávku bylin, za mne naprosto skvělý produkt ;)

Automatically translated | View original
Eva Košátková
Czech republic

I thank STKill for saving me from another penicillin, which according to MUDr. it wasn't as effective because I had tonsillitis a month straight. The streptococcus came back for the third time and I cured it thanks to the product! He helped my husband from scratching his throat from a runny nose. Come up with something just for rhyming, both children's and "adult".... Thanks, Eva Trutnov

Děkuji STKillu za záchranu před dalším penicilenem, který by dle MUDr. nebyl stejně účinný, protože jsem angínu prodělala hned měsíc po sobě. Potřetí se streptokok vrátil a vyléčila jsem ho díky užívání přípravku! Manželovi pomohl od škrábání v krku ze stékající rýmy. Ještě vymyslete něco právě na rýmu, jak dětskou, tak “dospělou”…. Díky, Eva Trutnov

Automatically translated | View original
Petra
Czech republic

I would like to share my experience. 3 days after taking the antibiotics, the neck reddened again, the tonsils became painfully swollen, so I decided to buy STkill before running to the doctor again. On the first day, the word "burns" when applied is only a weak concoction, I had the urge to throw the spray out the window, tears flowed and the taste is simply disgusting. But on the 3rd day, the neck was pale, the tonsils were slowly shrinking, and within a week even the most critical place stopped cutting. I didn't really trust the spray, but it really worked.

Ráda bych se podělila o svoji zkušenost. 3 dny po dobrání antibiotik krk znovu zrudl, mandle bolestivě natekly a tak jsem se rozhodla koupit STkill, než znovu poběžím k lékaři. První den je slovo "pálí" při aplikaci jen slabým odvarem, měla jsem sto chutí sprej vyhodit oknem ven, slzy mi tekly a chuťově je prostě hnusný. Ale 3. den byl krk bledý, mandle se pomalu zmenšovaly a do týdne přestalo řezat i to nejkritičtější místo. Moc jsem spreji nevěřila, ale opravdu zafungoval.

Automatically translated | View original
Jaroslav Kulhavý
Czech republic

He helped me a lot.

Hodně mi pomohl.

Automatically translated | View original
Beáta Jakubská
Czech republic

After two anginas and a constant itch in the throat, I bought STkill - the throat was much better and the angina did not come again!

Po dvou anginach a neustálém svědění v krku jsem si pořídila STkill - v krku mnohem lepší a angina už znovu nepřišla!

Automatically translated | View original
Helena Nováková
Czech republic

Good day,
I would like to share with you my excellent experience with Streptokill.
For the second time, I managed severe angina without ATB only thanks to him. After a week of treatment, I went to my general practitioner for a streptococcal test to be sure, and the doctor himself was surprised that it was negative. My mother, to whom I gave one package, has the same experience.
Thank you and I will order again.
But I also have one complaint about the syringe. For all used packages, it became non-functional after some time.
Regards and Have a nice day
Helena Nováková

-- answer from STkill.cz:

Hello Helen,
thank you for your experience and we are very glad that STkill is helping you.

Regarding your complaint, we use "syringes", i.e. oral applicators and sprays from the American company Silgan, which is the world leader in the field of medical sprays. If after a while the spray or the applicator stops spraying, this happens because STkill has not been used for a long time and the applicator has become clogged with organic solids. This almost always happens when you stop using the loaded STkill for a long time and return to it after about more than half a year. It is therefore not a mechanical defect and the spray needs to be intensively pressed 10-50 times in a row until it dissolves or breaking through the dry matter and the spray then works again without problems. I believe that not only you will find this guide useful and I wish you good health.

Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den,
ráda bych se s vámi podělila o mou výbornou zkušenost se Streptokillem.
Již podruhé jsem zvládla silnou angínu bez ATB jen díky němu. Po týdnu léčby jsem pro jistotu zašla ke svému obvodnímu lékaři na streptokokový test a sám lékař byl překvapený , že je negativní. Stejnou zkušenost má i moje maminka, které jsem jedno balení dala.
Děkuji a znovu objednávám.
Mám ale také jednu výtku ke stříkátku. U všech používaných balení došlo po nějaké době k jeho nefunkčnosti.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Helena Nováková

-- odpověď STkill.cz:

Dobrý den, Heleno,
děkujeme za Vaši zkušenost a jsme moc rádi, že Vám STkill pomáhá.

Co se Vaší výtky týče, používáme "stříkátka" tzn. orální aplikátory a spreje od americké firmy Silgan, která je světovým lídrem v oblasti medicínských sprejů. Pokud po čase sprej resp. aplikátor přestane stříkat, stane se tak proto, že STkill nebyl dlouho používán a došlo k ucpání aplikátoru organickou sušinou. Dojde k tomu téměř vždy, když načatý STkill přestanete na delší čas používat a vrátíte se k němu po cca déle než půl roce. Nejedná se tedy o mechanický defekt a je třeba sprej intenzivně 10-50 krát za sebou silně zmáčknout dokud nedojde k rozpuštění resp. proražení sušiny a sprej potom opět funguje bez problémů. Věřím, že nejen Vám bude tento návod k užitku a přeji hodně zdraví.

Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Automatically translated | View original


Další příspěvky týkající se Vámi zvoleného tématu jsme pro Vás našli na angina.cz.