Patients experiences

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

What patients say about streptokill

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

Jarmila Šenová
Czech republic

Streptococcus helps with many problems. It has proven to be such as disinfection, treatment of colds, treatment of skin injuries and other problems

Streptokil pomáhá na mnoho problémů. nám se osvědčil jako desinfekce, léčba rýmy, léčba kožních zranění a dalších problémů

Automatically translated | View original
Jitka Nováková
Czech republic

Hello, I discovered Streptokill in 2020 and I'm very happy for that! He became a great helper of our whole family - sore throat, runny nose, aphthae, gums. I can only recommend to everyone.

Dobrý den, Streptokill jsem objevila v roce 2020 a jsem za to moc ráda! Stal se velkým pomocníkem celé naší rodiny - bolest v krku, rýma, afty, dásně. Mohu všem jen doporučit.

Automatically translated | View original
Barbora S.
Czech republic

Hello, I am very grateful for this miracle product. I still have it with me, as soon as I have an uncomfortable feeling in my throat, I will use it. I must not miss the bedside table, how many times I wake up at night with a sore throat or just a dry discomfort in my throat, I immediately spray Streptokill and I'm fine in the morning. Thank you so much for a great product :-)

Dobrý den, jsem moc vděčna za tento zázračný výrobek. Mám ho pořád u sebe, jakmile mám nepříjemný pocit v krku, tak použiju. Nesmí mi chybět na nočním stolku, kolikát se vzbudím v nocí bolestí krku nebo jen suchý nepříjemný pocit v krku, hned stříknu Streptokill a ráno jsem v pohodě. Děkuji mnohokrát za super výrobek:-)

Automatically translated | View original
Martin Dolsky
Czech republic

Streptokill pulled me out of the incipient sore throat several times. It works wonderfully and has helped everyone I recommend it to

Streptokill mě několikrát vytáhl z počínající angíny. Funguje úžasně a pomohl i všem, kterým jsem ho doporučil

Automatically translated | View original
Petra
Czech republic

I received streptococcus from my son (found in a pediatrician by streptest), I had a sore throat, but no fevers, and since I was to be vaccinated in a few days, ATB treatment was out of the question, but streptococcus had to be treated. lest I infect my son again. I splashed the whole package, really sprayed every 30 minutes and I was negative on the control smear. I didn't believe it, but we've all used it ever since when we have a sore throat and it works great.

Comment Streptokill.info: Hello Peter, we are very glad that your control smear was negative, although it is much more important that you recover. There are two perspectives on whether to classify a person with proven streptococcus even if he or she has no symptoms, and we are among those who say that only one who has symptoms is ill, regardless of whether he or she has been diagnosed with streptococcus or not. not. E.g. in some children's groups, tens of percent of children have a positive smear on streptococcus, even though they have no symptoms and feel healthy. Fortunately, in this case, for example, the State Institute of Public Health does not recommend such children to "re-treat" antibiotics , which is an opinion with which we completely identify.

Dostala jsem od syna streptokoka (zjištěno u dětské doktorky streptestem), měla jsem bolest v krku, ale bez horeček a vzhledem k tomu, že jsem se měla nechat očkovat za pár dní, tak léčba ATB nepřipadala v úvahu, ale přeléčit se streptokok musel, abych nenakazila opětovně syna. Vyšplíchala jsem celé balení, stříkala jsem opravdu každých 30 minut a na kontrolním stěru jsem byla negativní. Nevěřila jsem, ale od té doby používáme všichni, když máme bolest v krku a zabírá parádně.

 

Komentář Streptokill.info: Dobrý den, Petro, jsme moc rádi, že byl Váš kontrolní stěr negativní, i když je mnohem podstatnější, že jste se uzdravila. Na to zda člověka s prokázaným streptokokem klasifikovat jako nemocného, i když nemá žádné příznaky jsou dva pohledy a my patříme k těm, kdo říkají, že nemocný je jen ten, kdo má příznaky, bez ohledu na to, zda mu byl streptokok prokázán, či nikoliv. Např. v některých dětských kolektivech má pozitivní stěr na streptokoka desítky procent dětí, přestože nemají žádné příznaky a cítí se zdravé. Naštěstí v tomto případě např. i Státní Zdravotní Ústav nedoporučuje takové děti "přeléčovat" antibiotiky, což je názor, se kterým se zcela ztotožňujeme.

Automatically translated | View original
Vojtěch Vladimír Rolčík
Czech republic

Hello, I have a very good experience with Streptokill. It helps not only with all sorts of sore throats, but also with gingivitis, partly with tooth decay and aphthae on the tongue and in other parts of the oral cavity. I can highly recommend to everyone!

Dobrý den, se Streptokill mám dlouhodobější velmi dobré zkušenosti. Pomáhá nejen při všemožných bolestech v krku, ale i u zánětu dasni, částečně i u zubního kazu a u aftu na jazyku i v jiných částech dutiny ústní. Mohu každému vřele doporučit!

Automatically translated | View original
Marcela Barcalová
Czech republic

Hello, I am sending a photo to the section called Streptokill for young and old. We have been using Streptokill for 3 years and we cannot allow it. Thanks with regards Marcel Barcal

Dobry den, zasilam foto do rubriky s nazvem Streptokill pro male i velke. Streptokill pouzivame uz 3 roky a nedame na nej dopustit. Diky s pozdravem Marcela Barcalova

Automatically translated | View original
Jarmila
Czech republic

Helps with eczema on the feet and palms.

Pomáhá při ekzému na chodidlech a dlaních.

Automatically translated | View original
Bára
Czech republic

Hello, I have been using Streptokill for a year and a great helper with neck pain and beginning sore throat, he always got me out of sore throat and I didn't have to go to DR. A great helper for me ... I'm very glad I discovered him ..
Bara from Litoměřice

Dobrý den, Streptokill používám už rok a super pomocník s bolestí krku a začínající angíny, vždy mě z angíny dostal a nemusela jsem k DR. Pro mě super pomocník...Jsem moc ráda, že jsem ho objevila..
Bára z Litoměřic

Automatically translated | View original
T. Novotná
Czech republic
Hello, I am sending an experience and instructions on how to get rid of sinusitis in two days !!!
Day 1 - cold begins- "I work halfway" - fatigue slightly stuffy nose, mild sore throat - APPLICATION OF STREPTOKILL 7x DAILY MOUTH (including application at night when waking up to the toilet)
Day 2 - bacilli multiplied - "I'm done" - sore throat did not increase (thanks to Streptokill it did not start there) but I still apply to maintain the condition and prevent the growth of bacilli - STREPTOKIL APPLICATION 15 times a day by mouth
-but cavities are inflamed, swelling of the nasal mucosa, dripping of water from the nose, crazy pain in the sinuses and head, especially on the right, pain in the upper jaw, face is warm, tears and eye - APPLICATION OF STREPTOKILL 5 times a day injections into one dose of a jug of water and one scoop of salt. The flow is reduced due to swelling, I do not give up and continue according to the instructions on the packaging of the kettle.
Day 3 - remission of inflammation and removal of "I work at 75%" - the sore throat completely subsided - I still APPLY STREPTOKILL 8 times a day to maintain the condition.
The swelling of the mucosa recedes, I blow my nose with clear free-flowing mucus without signs of viral or bacterial infection (the mucus is not even green or yellow), the pain is completely gone, the eye is still slightly tear, the ears do not hurt WITH STREPTOKILL 4 times a DAY. The flow is smooth, sometimes a piece of mucus comes out.
I will continue for another day and slowly reduce the doses.
Thanks to the whole Streptokill team for such a great product. Thanks to him, I will be able to handle the move that awaits me in two days. :-)
"I couldn't do it without you, Streptous."
Dobrý den, posílám zkušenost a návod, jak se zbavit zánětu dutin za dva dny!!!
1. den - nachlazení začíná- "funguju napůl" -únava lehce ucpaný nos, mírná bolest v krku - APLIKACE STREPTOKILLU 7x DENNĚ ÚSTY (včetně aplikace v noci při probuzení na wc)
2. den - bacily se namnožily - "jsem vyřízená" - bolest v krku se nezvýšila (díky Streptokillu se to tam nerozjelo) přesto dál aplikuji pro zachování stavu a zabránění bujení bacilů - APLIKACE STREPTOKILU 15x denně ústy
-dutiny jsou ale zapálené, otok nosní sliznice, odkapávání vody z nosu, šílená bolest dutin a hlavy především vpravo, bolest i horní čelisti, tvář je teplá, slzí i oko - APLIKACE STREPTOKILLU 5x DENNĚ POMOCÍ VYPLACHOVACÍ KONVIČKY NA DUTINY v poměru 4-6 vstřiků do jedné dávky konvičky s vodou a jednou odměrkou soli. Průtok je snížený z důvodů otoku, nevzdávám to a pokračuji podle návodu na obalu konvičky.
3.den - ústup zánětu a odhlenění-"funguju na 75 %" - bolest v krku zcela ustoupila - pro udržení stavu stále APLIKUJI STREPTOKILL 8x DENNĚ.
Otok sliznice ustupuje, vysmrkávám čísté volně odchozí hleny bez známek virové či bakteriální infekce (hleny nejsou ani zelené či žluté), bolesti zcela ustoupily, oko ještě mírně slzí, uši nebolí, slyší i cítím bez potíží, dutiny nejsou bolestivé ani na poklep - KONVIČKUJI SE STREPTOKILLEM 4x DENNĚ. Průtok je plynulý, občas vyjde kus hlenu. 
 Budu ještě pokračovat jeden den a pomalu snižovat dávky.
 
Děkuji celému týmu Streptokillu za tak skvělý produkt. Díky němu budu moct zvládnout stěhování, které mě čeká za dva dny. :-)
 
"Bez tebe bych to nezvládla Streptouši. "
Automatically translated | View original