Patients experiences

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

What patients say about streptokill

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

Eva
Czech republic

I learned about Streptokill from several patients - I work in a pharmacy, as an effective treatment for recurrent angina and sore throat. Fortunately, I never needed to try it "on my own" skin. Unfortunately, I recently had angina and a blood smear revealed hemophilia. Despite two ATBs, my neck was still muddy, so I also tried STkill. Well, I have to confirm that this product really works. After intensive use, the mucus in my throat disappeared. So I will continue to recommend, this time I can also add my own experience.

O Streptokillu jsem se dozvěděla od několika pacientů - pracuji v lékárně, jako o účinné léčbě opakovaných angin a bolestí v krku. Nikdy jsem ale naštěsti nepotřebovala vyzkoušet "na vlastni" kůži. Bohužel mě v nedávné době postihla angína a při výtěru byl zjištén hemofil. I přes dvoje ATB jsem měla krk stále zahleněný, proto jsem i já vyzkoušela STkill. No a musim potvrdit, že tento přípravek opravdu funguje. Po intenzivním používání mi hlen v krku zmizel. Takže i nadále budu doporučovat, tentokrát mohu přidat i vlastí zkušenost.

Automatically translated | View original
Jarmila Šenová
Czech republic

Streptokil has been used by our whole family for many years, as a disinfectant, for abrasions and small wounds, for cold sores, colds and other ailments. It speeds up healing and definitely helps.

Streptokil používá celá naše rodina už mnoho let, jako dezinfekci, na odřeniny a drobné rány, na opary, na rýmu a další neduhy. Urychluje hojení a určitě pomáhá.

Automatically translated | View original
Hana hostinská
Czech republic

Hello, I also want to share my experience with Streptokill. My son and I (6 years old) have been suffering from angina since January, most often streptococcal, we have ATB every month, always on the go... We also take preparations to strengthen immunity. After searching the internet, I came across Streptokill. I was skeptical at first, but other people's experiences made me want to try it too. I am happy to admit that Streptokill really works, 3 days of intensive application and the tonsils start to turn pale and easier to swallow. The worst thing is to survive the first 10 seconds, when it stings like crazy and then it's fine. I recommend applying it to the root of the tongue as well, it cleans the coating of the tongue nicely. Have a nice day.

Dobrý den, i já se chci podělit o svou zkušenost se Streptokillem. Já i můj syn (6 let) od ledna trpíme angínou, nejčastěji streptokokovou, každý měsíc máme ATB, stále do kolečka... Užíváme i preparáty na posílení imunity. Po pátrání na internetu jsem narazila na Streptokill. Nejdříve jsem byla skeptická, ale zkušenosti ostatních lidí mě přiměly, abysme to taky vyzkoušeli. Musím s libostí přiznat, že Streptokill opravdu funguje, 3dny intenzivní aplikace a mandle začnou blednout a lépe se polyká. Nejhorší je přežít prvních 10s, kdy to šíleně štípe a pak už je to pohoda. Doporučuji aplikovat i na kořen jazyku, hezky čistí povlak jazyka. Mějte se krásně.

Automatically translated | View original
Jitka
Czech republic

Streptokill must never be missing from our pharmacy! As soon as I run out, I immediately order more. Thanks to Streptokill, we haven't had antibiotics in our family for several years :-) Before, it was always several times a year. As soon as someone starts to scratch their throat, we immediately put on Streptokill, teas and vitamins, and the pain is gone after 2-3 days. It is also excellent for sores or as a disinfectant after squeezed out boils :-)

Streptokill u nás v lékárně nesmí nikdy chybět! Jakmile dochází, hned objednávám další. Díky Streptokillu jsme u nás v rodině již několik let neměli antibiotika :-) Dříve vždy několikrát do roka. Jakmile někoho začne škrábat v krku, hned nasadíme Streptokill, čaje a vitamíny a bolest je po 2-3 dnech pryč. Výborný je také na štípance nebo jako dezinfekce po vymáčknutých vřídcích :-)

Automatically translated | View original
Veronika
Czech republic

I also like to use it as a prevention when traveling, e.g. on a plane. I currently have a cold, so I use Streptokill.

Ráda používám i jako prevenci při cestování, např. v letadle. Aktuálně jsem nachlazená, tak Streptokill používám.

Automatically translated | View original
Jarmila Šenová
Czech republic

Streptokil helps with many problems. it has proven itself for us as a disinfection, treatment of colds, treatment of skin injuries and other problems

Streptokil pomáhá na mnoho problémů. nám se osvědčil jako desinfekce, léčba rýmy, léčba kožních zranění a dalších problémů

Automatically translated | View original
Dina
Czech republic
Hello, Streptokill was recommended to me by the pharmacist and since then I have been recommending it to all my friends, acquaintances and patients (I work for RHB), just to anyone who has problems with frequent infections. He has already saved me and my children many times. As soon as I feel that my throat is starting to scratch, I immediately put on Streptokill and within 2 days I am fit. We also use it on Štípanka, various skin problems and as a disinfectant, and I won't allow it to be used. We also have it ready in a diluted version in an old Streptokill bottle, and we spray it in children's noses when they have a cold, it always works. As soon as I run out, I immediately order a new bottle. It's a shame that it's not yet widely available and that doctors don't know much about it yet, but that will surely change soon, at least I've already told my doctor about Streptokill and I'll continue to recommend it everywhere

Dobrý den, mě Streptokill doporučila lékárnice a od té doby ho doporučuji všem přátelům, známým i pacientům (pracuji na RHB), prostě komukoliv, kdo má problémy s častými infekcemi. Mě i mé děti už zachránil mockrát. Jakmile cítím, že mě začíná škrábat v krku, hned nasadím Streptokill a do 2 dnů jsem fit. Používáme ho i na Štípance, různé kožní problémy i jako desinfekci a nedám na něj dopustit. Máme ho připravený i v ředěné verzi ve staré lahvičce po Streptokillu a stříkáme dětem do nosu, když mají rýmu, vždy zabere. Jakmile dochází, ihned objednávám novou lahvičku. Škoda, že ještě není úplně běžně k dostání a že o něm zatím moc neví lékaři, ale to se jistě brzy změní, alespoň mému lékaři už jsem o Streptokillu říkala a budu ho dále doporučovat všude

Automatically translated | View original
J. Šenová
Czech republic
I order Streptokill repeatedly, my daughter recommended it to me. During a longer stay in Thailand, a running dog bit her shin. A hospital stay and longer treatment followed. Streptokill sped her up considerably. So far, I have experience with Streptol as a disinfectant - it works on cold sores, colds and eczema on hands and feet.
Streptokill si objednávám opakovaně, doporučila mi ho dcera. Při delším pobytu v Thajsku jí pobíhající pes prokousl holeň. Následoval pobyt v nemocnici a delší léčba. Streptokill ji značně urychlil. Já mám zatím zkušenost se Streptollem jako dezinfekcí - zabírá na opar, rýmu i ekzém na rukou i chodidlech.
Automatically translated | View original
J. Senová
Czech republic
I used Streptokill to treat cuts and minor wounds. It works fast and well. It really helps.
Použila jsem Streptokill na ošetření štípanců a drobné rány. Funguje rychle a dobře. Opravdu pomáhá.
Automatically translated | View original


Další příspěvky týkající se Vámi zvoleného tématu jsme pro Vás našli na angina.cz.