Patients experiences

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

What patients say about streptokill

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

Eva Košátková
Czech republic

I thank STKill for saving me from another penicillin, which according to MUDr. it wasn't as effective because I had tonsillitis a month straight. The streptococcus came back for the third time and I cured it thanks to the product! He helped my husband from scratching his throat from a runny nose. Come up with something just for rhyming, both children's and "adult".... Thanks, Eva Trutnov

Děkuji STKillu za záchranu před dalším penicilenem, který by dle MUDr. nebyl stejně účinný, protože jsem angínu prodělala hned měsíc po sobě. Potřetí se streptokok vrátil a vyléčila jsem ho díky užívání přípravku! Manželovi pomohl od škrábání v krku ze stékající rýmy. Ještě vymyslete něco právě na rýmu, jak dětskou, tak “dospělou”…. Díky, Eva Trutnov

Automatically translated | View original
Jaroslav Kulhavý
Czech republic

He helped me a lot.

Hodně mi pomohl.

Automatically translated | View original
Helena Nováková
Czech republic

Good day,
I would like to share with you my excellent experience with Streptokill.
For the second time, I managed severe angina without ATB only thanks to him. After a week of treatment, I went to my general practitioner for a streptococcal test to be sure, and the doctor himself was surprised that it was negative. My mother, to whom I gave one package, has the same experience.
Thank you and I will order again.
But I also have one complaint about the syringe. For all used packages, it became non-functional after some time.
Regards and Have a nice day
Helena Nováková

-- answer from STkill.cz:

Hello Helen,
thank you for your experience and we are very glad that STkill is helping you.

Regarding your complaint, we use "syringes", i.e. oral applicators and sprays from the American company Silgan, which is the world leader in the field of medical sprays. If after a while the spray or the applicator stops spraying, this happens because STkill has not been used for a long time and the applicator has become clogged with organic solids. This almost always happens when you stop using the loaded STkill for a long time and return to it after about more than half a year. It is therefore not a mechanical defect and the spray needs to be intensively pressed 10-50 times in a row until it dissolves or breaking through the dry matter and the spray then works again without problems. I believe that not only you will find this guide useful and I wish you good health.

Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den,
ráda bych se s vámi podělila o mou výbornou zkušenost se Streptokillem.
Již podruhé jsem zvládla silnou angínu bez ATB jen díky němu. Po týdnu léčby jsem pro jistotu zašla ke svému obvodnímu lékaři na streptokokový test a sám lékař byl překvapený , že je negativní. Stejnou zkušenost má i moje maminka, které jsem jedno balení dala.
Děkuji a znovu objednávám.
Mám ale také jednu výtku ke stříkátku. U všech používaných balení došlo po nějaké době k jeho nefunkčnosti.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Helena Nováková

-- odpověď STkill.cz:

Dobrý den, Heleno,
děkujeme za Vaši zkušenost a jsme moc rádi, že Vám STkill pomáhá.

Co se Vaší výtky týče, používáme "stříkátka" tzn. orální aplikátory a spreje od americké firmy Silgan, která je světovým lídrem v oblasti medicínských sprejů. Pokud po čase sprej resp. aplikátor přestane stříkat, stane se tak proto, že STkill nebyl dlouho používán a došlo k ucpání aplikátoru organickou sušinou. Dojde k tomu téměř vždy, když načatý STkill přestanete na delší čas používat a vrátíte se k němu po cca déle než půl roce. Nejedná se tedy o mechanický defekt a je třeba sprej intenzivně 10-50 krát za sebou silně zmáčknout dokud nedojde k rozpuštění resp. proražení sušiny a sprej potom opět funguje bez problémů. Věřím, že nejen Vám bude tento návod k užitku a přeji hodně zdraví.

Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Automatically translated | View original
Natálie
Czech republic

Stkill has been in our home first aid kit for almost two years now, as it has already saved our ass several times. Before its discovery, we suffered from repeated sore throats, but at the slightest pain in the throat, we start using it and within a few days there is peace.

Stkill už skoro dva roky nesmí chybět v naší domácí lékárničce, jelikož nám už několikrát zachránil zadek. Před jeho objevem jsme trpěli na opakované angíny, ale při sebemenší bolesti v krku začneme užívat a do pár dnů je klid.

Automatically translated | View original
Lada
Czech republic

I LOVE STkill

I LOVE STkill

Automatically translated | View original
Petr Macek
Czech republic

I bought streptokil /order 9570/. Again, he helped me a lot with my swollen tonsils. After three days of use, the pain went away and I could swallow normally. I can only recommend it, it's a great product. Greetings Petr Macek

Koupil jsem si streptokil /obj.9570/. Opět mi velmi pomohl na zduřené krční mandle. Po třech dnech užívání odešla bolest a mohl jsem normálně polykat. Mohu jen doporučit, je to skvělý produkt. Zdraví Petr Macek

Automatically translated | View original
Hana Kalianková
Czech republic

STkill helped us with repeated streptococci from school.... For 2 months we kept going round and round with ATB, only when we added STkill even after finishing treatment, it was over... Since then it must not be missing in the medicine cabinet

STkill nám pomohl s opakovanými streptokoky ze školy.... 2 měsíce jsme se točili s ATB stále dokola,až když jsme přidali STkill i po doléčení,bylo po ... Od té doby nesmí v lékárničce chybět

Automatically translated | View original
Tereza Kopúnková
Czech republic

This is the absolute combo in our medicine cabinet ❤️ never anything else and even my non-believing husband praises and recommends it

Tohle je naprosté kombo v naší lékarničce ❤️ už nikdy nic jiného a dokonce i můj nevěřícný manžel ho chválí a doporučuje

Automatically translated | View original
Eva
Czech republic

I learned about Streptokill from several patients - I work in a pharmacy, as an effective treatment for recurrent angina and sore throat. Fortunately, I never needed to try it "on my own" skin. Unfortunately, I recently had angina and a blood smear revealed hemophilia. Despite two ATBs, my neck was still muddy, so I also tried STkill. Well, I have to confirm that this product really works. After intensive use, the mucus in my throat disappeared. So I will continue to recommend, this time I can also add my own experience.

O Streptokillu jsem se dozvěděla od několika pacientů - pracuji v lékárně, jako o účinné léčbě opakovaných angin a bolestí v krku. Nikdy jsem ale naštěsti nepotřebovala vyzkoušet "na vlastni" kůži. Bohužel mě v nedávné době postihla angína a při výtěru byl zjištén hemofil. I přes dvoje ATB jsem měla krk stále zahleněný, proto jsem i já vyzkoušela STkill. No a musim potvrdit, že tento přípravek opravdu funguje. Po intenzivním používání mi hlen v krku zmizel. Takže i nadále budu doporučovat, tentokrát mohu přidat i vlastí zkušenost.

Automatically translated | View original
Klára Hálková
Czech republic

I don't have a comment, just a thank you - it's an excellent product and a big thank you for saving my throat this winter. I'm glad that I "still found Streptokill" :). The whole family can find STKill from Mikuláš here. All the best!!! And straight away I wish you a relaxing and peaceful rest of this year spent in good health. :)

Připomínku nemám, jen vděk - je to výborný produkt a velké díky za to, že můj hrtan zachraňujete letošní zimu. Radost, že jsem "ještě Streptokill" objevila :). U nás najde STKill od Mikuláše celá rodina. Ať se daří!!! A rovnou přeji pohodový a poklidný zbytek tohoto roku prožitý ve zdraví. :)

Automatically translated | View original
Václav
Czech republic

Streptokill was recommended to me by a colleague for repeated sore throats and angina. After just a few days of use, the much-desired relief came. I've been using Streptokill ever since, I can't stop using it and I recommend it to everyone else.

Streptokill mi byl doporučen kolegyní na opakované bolesti v krku a angíny. Již po pár dnech použití přišla tolik vytoužená úleva. Streptokill od té doby používám, nedám na něj dopustit a doporučuji jej všem ostatním.

Automatically translated | View original
Ivana
Czech republic

We discovered streptokiĺl recently. My daughter was always sick from kindergarten, since we spray Streptokill every day during the period of higher morbidity of children, she is hardly that sick. Even now, when my husband was sick, my daughter and I sprayed each other with Streptokill every now and then, and neither of us caught it, otherwise it was common for us to pass the disease on to each other and we languished like this for two months. Streptokill is number one. Thank you

Streptokiĺl jsme objevili nedávno. Dcerka byla pořád nemocná ze školky, od té doby co střikáme při období vyšší nemocnosti dětí Streptokill každý den tak nemocná skoro nebývá. Dokonce i teď když byl manžel nemocný, tak jsme si stříkali každou chvíli s dcerou Streptokill a ani jedna jsme to nechytla, a to jinak bylo běžné, že jsme si nemoc mezi sebou předávali a marodili jsme takto klidně dva měsíce. Streptokill je jednička. Děkujeme.

Automatically translated | View original
Honza
Czech republic

The arrival of autumn meant for me every year the harbinger of problems associated with sore throat. Alternating classic throat sprays like ***, ********, ****** ***** and others was an endless marathon for me until spring. However, these products rarely worked for me. Rather, they only numbed the pain for a while and that was all. I prefer not to even talk about their chemical composition.
All that changed when my sister-in-law recommended StreptoKill spray (now STkill). I have been using STkill regularly for over a year and a half. I always spray it on myself as soon as it starts to "scratch" in my throat and it works either that day or during the next day at the latest. I have not known any nasopharyngeal or throat diseases since then. The whole family uses it as well. Its higher price compared to the competition is really appropriate here! In addition, the herbal composition is simply a blast!

* before publication of the review, the names of the listed products had to be replaced by asterisks by the reviewer

Příchod podzimu pro mě každoročně znamenal předzvěst problémů spojených s bolestí v krku. Střídaní klasických sprejů do krku typu ***, ********, ****** ***** a dalších byl pro mne nekonečnný maraton až do jara. Tyto výrobky mi ovšem málokdy zabraly. Spíše jen na chvíli utlumily bolest a toť vše. O jejich chemickém složení raději ani nemluvím.
To vše se změnilo, když mi švagrová doporučila sprej StreptoKill (nyní STkill). STkill používám pravidelně již něco přes rok a půl. Stříknu si ho vždy jakmile mě začne ,,škrábat,, v krku a zabere buď ještě v ten den, nebo nejpozději v průběhu dne dalšího. Žádné onemocnění nosohltanu nebo krku od té doby neznám. Stejně tak ho používáme celá rodina. Jeho vyšší cena ve srovnaní s konkurencí je tady opravdu na místě! Navíc to bylinné složení je prostě pecka!

* před zveřejněním recenze musela být jména recenzentem uvedených výrobků nahrazena hvězdičkami

Automatically translated | View original
Mirka
Czech republic

Streptokill is the best...I have allergies and my throat and nasopharynx often burn. STkill is the only medicine that gives me relief and help. The whole family uses it, the children are probably from the age of three. They protested a little at first, but got used to it. The sore throat will go away within two days. It must not be missing in the medicine cabinet at home.

Streptokill je nejlepší...mám alergii a často mě pálí krk a nosohltan. STkill je jediný lék, který mi uleví a pomůže. Používáme ho celá rodina, děti snad už od tří let. První trochu protestovaly, ale zvykly si. Bolest v krku přejde do dvou dnů. Doma v lékárničce nesmí chybět.

Automatically translated | View original
Martina Brázdilová
Czech republic

I started giving my daughter (6 years old) Streptokill a few times a day a week after the tonsils operation with plasma. She was relieved and the smell of meringue, which is common during healing, was significantly weaker - I attribute it to better healing during application. Otherwise, Streptokill cannot be tolerated and I recommend it wherever I go.

Thank you and good luck!
Best regards,
Martina Brázdilová

Dceři (6 let) jsem týden po operaci nosní mandle plazmou začala párkrát denně Streptokill podávat. Ulevilo se jí a i zápach z pusinky, který bývá při hojení, byl výrazně slabší - přikládám lepšímu hojení při aplikaci. Jinak na Streptokill nedáme dopustit a doporučuji ho, kudy chodím.

Děkuji a přeji hodně zdaru!
S pozdravem,
Martina Brázdilová

Automatically translated | View original
Veronika
Czech republic

I work in a kindergarten and suffered from repeated purulent sore throats. They came back every year and I took antibiotics several times every year. Every time my throat started to scratch, my angina started right away. I tried almost everything possible against a sore throat, I was at a loss.
I stumbled upon it while studying; how to finally beat angina; on Streptokill. I didn't really believe it, but I tried to order. I must say that the effect is great, it saved me from angina for the second time.
The whole family has been using it, and the children have gotten used to it.
I highly recommend everyone to try it. I won't let him.

Pracuji ve školce a trpěla jsem na opakované hnisavé angíny. Vracely se každoročně a já každý rok brala i několikrát antibiotika. Vždy když mě začalo škrábat v krku angína se hned rozjela. Vyzkoušela jsem snad všechno možné proti bolesti v krku, byla jsem už bezradná.
Náhodně jsem narazila při studování; jak konečně porazit angínu; na Streptokill. Moc jsem tomu nevěřila, ale zkusila jsem objednat. Musím říct, že účinek je skvělý, už podruhé mě před angínou zachránil.
Používáme ho už celá rodina, zvykly si už i děti.
Moc všem doporučuji vyzkoušet. Já na něj nedám dopustit.

Automatically translated | View original
Jindřich Jenšovský
Czech republic

The summer virus was neutralized thanks to Strptokill. Treats sore throat, cough……., super product.

Letní viróza byla zneškodněna díky Strptokillu. Léčba bolesti v krku, pokašláváni……., super produkt.

Automatically translated | View original
Mara
Czech republic

Streptokill is a super crusher for burning in the throat, rough for a while, but immediately relieves :-)

Streptokill je super drtič na pálení v krku, chvíli drsný, ale hned uleví:-)

Automatically translated | View original
Jarmila Šenová
Czech republic

Streptokil has been used by our whole family for many years, as a disinfectant, for abrasions and small wounds, for cold sores, colds and other ailments. It speeds up healing and definitely helps.

Streptokil používá celá naše rodina už mnoho let, jako dezinfekci, na odřeniny a drobné rány, na opary, na rýmu a další neduhy. Urychluje hojení a určitě pomáhá.

Automatically translated | View original
Monika
Czech republic

Streptokill is excellent... we cured my older daughter's angina with it, when she first started having fevers and the next day a sore throat. After using streptokill, she was at peace within 5 days thanks to streptokill and especially without antibiotics. Later, the second daughter also got angina and exactly the same results. Again by applying streptokill 5 times a day and it worked again. So it's great for us and it really works. At the moment, I'm also struggling with Angina, so I'll see if it works for me too.

Streptokill je výborný.. vyléčili jsme tím anginu starší dcerce, kdy ji nejříve začaly horečky a na druhý den už bolest v krku.Po nasazení streptokillu měla do 5 dní pokoj díky streptokillu a hlavně bez antibiotik. Později chytla i druhá dcerka anginu a úplně stejné výsledky. Zase aplikováním streptokillu 5x denně a zase zabral.Takže za nás paráda a opravdu funguje. Momentálně bojují s Anginou i já, tak uvidím jestli zabere i u mě.

Automatically translated | View original


Další příspěvky týkající se Vámi zvoleného tématu jsme pro Vás našli na angina.cz.