Patients experiences

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

What patients say about streptokill

If Streptokill helped you and you write us about your experience, we will give you one Streptokill for free with another Streptokill purchased in our official e-shop streptokill.cz.

Jindřich Jenšovský
Czech republic

The summer virus was neutralized thanks to Strptokill. Treats sore throat, cough……., super product.

Letní viróza byla zneškodněna díky Strptokillu. Léčba bolesti v krku, pokašláváni……., super produkt.

Automatically translated | View original
Mara
Czech republic

Streptokill is a super crusher for burning in the throat, rough for a while, but immediately relieves :-)

Streptokill je super drtič na pálení v krku, chvíli drsný, ale hned uleví:-)

Automatically translated | View original
Jarmila Šenová
Czech republic

Streptokil has been used by our whole family for many years, as a disinfectant, for abrasions and small wounds, for cold sores, colds and other ailments. It speeds up healing and definitely helps.

Streptokil používá celá naše rodina už mnoho let, jako dezinfekci, na odřeniny a drobné rány, na opary, na rýmu a další neduhy. Urychluje hojení a určitě pomáhá.

Automatically translated | View original
Monika
Czech republic

Streptokill is excellent... we cured my older daughter's angina with it, when she first started having fevers and the next day a sore throat. After using streptokill, she was at peace within 5 days thanks to streptokill and especially without antibiotics. Later, the second daughter also got angina and exactly the same results. Again by applying streptokill 5 times a day and it worked again. So it's great for us and it really works. At the moment, I'm also struggling with Angina, so I'll see if it works for me too.

Streptokill je výborný.. vyléčili jsme tím anginu starší dcerce, kdy ji nejříve začaly horečky a na druhý den už bolest v krku.Po nasazení streptokillu měla do 5 dní pokoj díky streptokillu a hlavně bez antibiotik. Později chytla i druhá dcerka anginu a úplně stejné výsledky. Zase aplikováním streptokillu 5x denně a zase zabral.Takže za nás paráda a opravdu funguje. Momentálně bojují s Anginou i já, tak uvidím jestli zabere i u mě.

Automatically translated | View original
D. Polčáková
Czech republic

Hello, I just want to thank you so much for inventing Streptokill. My daughter and I fought streptococcus from the beginning of March to the end of April. Temperatures and suppurating tonsils were the order of the day. We took it in turns and took about three antibiotics each. In the end, despite the higher price, I tried your Streptokill and it got us out of it in about a week. I bought it again 14 days ago because my daughter had white spots on her throat again and it was all over in two days. Now I bought it again to keep it in stock. I recommend him to my whole family and other acquaintances and thank you very much. I just wanted to write to you because that time in April, after all the antibiotics, I was almost at the edge of my strength and if it wasn't for your miracle, I don't know, I don't know.
Have a nice day
Polčáková

Dobrý den, chtěla bych vám jen moc poděkovat, že jste vynalezli Streptokill. S dcerou jsme od začátku března do konce dubna bojovali se streptokokem. Teploty a hnisavé mandle byly na denním pořádku. Střídali jsme se v tom a braly jsme každá asi troje antibiotika. Nakonec jsem i přes vyšší cenu vyzkoušela váš Streptokill a ten nás z toho vytáhl cca za týden. Před 14 dny jsem ho koupila znovu, protože dcera zase měla bílé v krku a za dva dny bylo po všem. Nyní jsem ho koupila znovu, abychom ho měli do zásoby. Doporučuji ho celé rodině a ostatním známým a opravdu moc děkuji. Jen jsem vám to chtěla napsat, protože tenkrát v dubnu jsem po těch všech antibiotikách byla skoro na pokraji svých sil a nebýt vašeho zázraku, tak nevím nevím.
Hezký den
Polčáková

Automatically translated | View original
Hana hostinská
Czech republic

Hello, I also want to share my experience with Streptokill. My son and I (6 years old) have been suffering from angina since January, most often streptococcal, we have ATB every month, always on the go... We also take preparations to strengthen immunity. After searching the internet, I came across Streptokill. I was skeptical at first, but other people's experiences made me want to try it too. I am happy to admit that Streptokill really works, 3 days of intensive application and the tonsils start to turn pale and easier to swallow. The worst thing is to survive the first 10 seconds, when it stings like crazy and then it's fine. I recommend applying it to the root of the tongue as well, it cleans the coating of the tongue nicely. Have a nice day.

Dobrý den, i já se chci podělit o svou zkušenost se Streptokillem. Já i můj syn (6 let) od ledna trpíme angínou, nejčastěji streptokokovou, každý měsíc máme ATB, stále do kolečka... Užíváme i preparáty na posílení imunity. Po pátrání na internetu jsem narazila na Streptokill. Nejdříve jsem byla skeptická, ale zkušenosti ostatních lidí mě přiměly, abysme to taky vyzkoušeli. Musím s libostí přiznat, že Streptokill opravdu funguje, 3dny intenzivní aplikace a mandle začnou blednout a lépe se polyká. Nejhorší je přežít prvních 10s, kdy to šíleně štípe a pak už je to pohoda. Doporučuji aplikovat i na kořen jazyku, hezky čistí povlak jazyka. Mějte se krásně.

Automatically translated | View original
Tomáš Grepl
Czech republic

Hello everyone. In May 2023 I was given antibiotics for strep and cured, it is June 5th and I was given antibiotics for angina by my GP. On Tuesday, June 6, I bought streptokill. It is Wednesday, June 7th, and the second day after using streptokill, my tonsils are no longer swollen and I feel less pain in my throat. If I'm fit by Friday evening, I don't want to see antibiotics for a long time! I have suffered from frequent sore throats since childhood and after the COVID 3 years ago I often have colds and nasal drops no longer help.

Zdravím všechny. V květnu 2023 jsem dostal antibiotika na streptokoka a vyléčil se, je 5. června a já dostal od mé obvodní lékařky antibiotika na angínu. V úterý 6. června jsem si koupil streptokill. Je středa 7. června a já druhý den po používání streptokillu nemám již tak nateklé mandle a cítím už menší bolest v krku. Pokud do pátečního večera budu fit, tak antibiotika nechci již dlouho vidět! Od dětství jsem trpěl na časté angíny a po COVIDU před 3 lety jsem často nachlazený a nosní kapky již nepomáhají.

Automatically translated | View original
Jitka
Czech republic

Hello. Your streptokill was recommended to me when my throat was burning for a few days. I admit that at first I was quite distrustful and the price put me off a bit, but I still bought the product. I felt relief. A few months later, I recommended your product to my mother and the effect was excellent. I am glad that I found your internet address directly on the box and I am pleasantly surprised for this great 2+1 free promotion. Unfortunately, we only have the empty packaging left for another purchase .Have a great time and thank you for such a wonderful product

Dobrý den.Váš streptokill mi byl doporučen když mě několik dní pálilo v krku.Přiznám se že zprvu jsem byla dost nedůvěřivá a trochu mě odrazovala i cena ale přesto jsem si přípravek zakoupila.Protože už jsem to přece jen měla trochu rozjetý chvilku to trvalo než jsem pocítila úlevu.Pár měsíců na to jsem Váš výrobek doporučila mamce a účinek výborný.Jsem ráda že jsem na krabičce našla přímo Vaší internetovou adresu a jsem příjemně překvapená za tuhle skvělou akci 2+1zdarma.Bohužel už nám zbyla jen prázdný obal kvůli dalšímu zakoupení.Mějte se krásně a děkuji za tak úžasný výrobek

Automatically translated | View original
Michal Jurásek
Czech republic

On holiday in Egypt it helped a lot in two days after a sore throat.

Na dovolené v Egyptě velmi pomohl za dva dny po bolesti v krku.

Automatically translated | View original
Naděžda Molly Lajčoková
Czech republic

I bought Streptokill on a recommendation. I had a cold, my bronchial tubes were clean, my lungs too, but my CRP was 42, so the doctor wrote me ATB. Unfortunately, a sore throat and a suffocating cough started. After taking Streptokill, the problems always eased.
Thank you for this product. Saved me from a crazy cough and scratchy throat.
I will continue to recommend it.
Sincerely, Nadežda Molly Lajčoková

Streptokill jsem si koupila na doporučení. Byla jsem nachlazená, průdušky čisté, plíce také,ale crp 42a tak mi lékařka napsala ATB. Bohužel, začala bolest v krku a dusivý kašel. Po užití Streptokill u se vždy potíže zmírnily.
Děkuji za tento výrobek. Zachránil mě před šíleným kašlem a škrábáním v krku.
Budu jej dále doporučovat.
S pozdravem Naděžda Molly Lajčoková

Automatically translated | View original
Anna Chlumová
Czech republic

My sister brought me to Streptokill, who has been without it for several years now. After the first flu with streptokill, I can no longer tolerate it and it is the basis of the first aid kit. I often recommend it myself and receive positive feedback.

Na streptokill mě přivedla moje sestra, která bez něj již několik let nedá ani ránu. Po první chřipce se streptokillem již na něj také nedám dopustit a je základem lékárničky. Sama ho často doporučuji a dostávám pozitivní zpětné reakce.

Automatically translated | View original
Bára Klímová
Czech republic

Absolute satisfaction. He is relied upon. The sooner I apply, the greater the chance that the neck won't even start. I recommend.

Absolutní spokojenost. Je na něj spolehnutí. Čím dřív aplikuju, o to větší je šance, že se krk ani nerozjede. Doporučuju.

Automatically translated | View original
Denis
Czech republic

Whenever he starts to scratch his throat a little, I put on Streptokill and it goes away within 3 days. I also recommended it to a friend and she can't praise it enough either.

Vždy když začne trochu škrabat v krku, tak nasadím Streptokill a do 3 dnů to přejde. Doporučil jsem i kamarádce a taky si ho nemůže vynachválit.

Automatically translated | View original
Vladimir Mihalda
Czech republic

He helped me and my whole family a lot.
After 2-3 days of use, the problems with sore throat were gone.
Thank you and I recommend

Velmi mi aj celej rodine pomohol.
Po 2- 3 dňoch užívania boli problémy s bolesťou hrdla preč.
Ďakujem a odporúčam

Automatically translated | View original
Jitka
Czech republic

Streptokill must never be missing from our pharmacy! As soon as I run out, I immediately order more. Thanks to Streptokill, we haven't had antibiotics in our family for several years :-) Before, it was always several times a year. As soon as someone starts to scratch their throat, we immediately put on Streptokill, teas and vitamins, and the pain is gone after 2-3 days. It is also excellent for sores or as a disinfectant after squeezed out boils :-)

Streptokill u nás v lékárně nesmí nikdy chybět! Jakmile dochází, hned objednávám další. Díky Streptokillu jsme u nás v rodině již několik let neměli antibiotika :-) Dříve vždy několikrát do roka. Jakmile někoho začne škrábat v krku, hned nasadíme Streptokill, čaje a vitamíny a bolest je po 2-3 dnech pryč. Výborný je také na štípance nebo jako dezinfekce po vymáčknutých vřídcích :-)

Automatically translated | View original
Veronika
Czech republic

I also like to use it as a prevention when traveling, e.g. on a plane. I currently have a cold, so I use Streptokill.

Ráda používám i jako prevenci při cestování, např. v letadle. Aktuálně jsem nachlazená, tak Streptokill používám.

Automatically translated | View original
Barbora Hampejsová Smolová
Czech republic

Hello Streptokill fans, I have been using this super throat spray for the third year. Autumn has come and the spray is already needed in the daily routine. I will order a supply for the family as well. Everyone praises the spray for how it helps relieve sore throats. I recommend.

Zdravím fanoušky Streptokill, už třetím rokem používám tento super sprej do krku. Přišel podzim a sprej už je v denním režimu potřeba. Objednám zásobu i pro rodinu. Všichni si sprej chválí, jak pomáhá ulevit při bolesti v krku. Doporučuji.

Automatically translated | View original
Lenka
Czech republic

I've been using it for 2 days on my son's recommendation and it's a real relief. I was one step away from deployment antibiotics Thanks

Na doporučení syna použivám již 2den a neskutečná úleva. Byla jsem krok od nasazení atb. Díky

Automatically translated | View original
Karel
Czech republic

The only "spray" that helps my sore throat

Jediný “stříkací” přípravek, který mi pomůže od bolesti v krku

Automatically translated | View original
Stanislav Pisklák
Czech republic

Photo for I love Streptokill

Foto pro I love Streptokill

Automatically translated | View original


Další příspěvky týkající se Vámi zvoleného tématu jsme pro Vás našli na angina.cz.